hola@obliques.cat

Què és l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans? T’ho expliquem en 550 paraules

A Catalunya, entre les entitats, s’ha normalitzat l’ús del concepte Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans, i en concret, les sigles EGiBDH, en el marc de la formulació de projectes. No obstant això, l’Enfocament de Gènere i l’Enfocament Basat en Drets Humans són dos enfocaments diferents i complementaris, que van més enllà de la formulació de projectes. El primer analitza les discriminacions i desigualtats per motius de gènere, i el segon, el compliment dels drets humans d’acord a les normes internacionals i com a base del procés de desenvolupament humà. La seva complementarietat ha comportat que s’uneixin en un sol terme i l’aparició de metodologies per aplicar tots dos enfocaments conjuntament en el disseny, execució i avaluació de projectes. Ara bé, nosaltres també defensem la potencialitat d’aquests enfocaments per replantejar les nostres pròpies entitats des d’una perspectiva de gènere i de justícia global. Per començar, us els expliquem per separat.

L’Enfocament de Gènere

L’enfocament de Gènere neix al voltant dels anys 90 al sector del Desenvolupament com a resposta a les limitacions de l’Enfocament de Dones que es va desenvolupar durant els anys 70. L’Enfocament de Dones considera que l’igual accés de la dona al treball remunerat, al mercat i a l’esfera pública és l’estratègia més eficient per aconseguir el desenvolupament de les comunitats, però l’Enfocament de Gènere considera que no és suficient. Creu que és imprescindible anar més enllà i analitzar les relacions de poder i les desigualtats entre els gèneres, i també diríem que cal afegir els altres eixos de desigualtat, que són les que limiten el desenvolupament de les comunitats. Així doncs, segons l’Enfocament de Gènere, sense igualtat i sense posar fi als privilegis, no hi ha un desenvolupament humà real. Per a nosaltres, això vol dir que cal que ens qüestionem les relacions de poder i els privilegis en els nostres projectes, però també en les nostres pròpies entitats i amb qui treballem.

L’Enfocament Basat en Drets Humans

L’Enfocament Basat en Drets Humans neix a la dècada dels 90 i vincula de forma directa el compliment dels drets humans amb el desenvolupament humà. Fins al moment, el compliment i defensa dels drets humans només s’exigia des de les organitzacions defensores de drets humans. Per la seva banda, les organitzacions de desenvolupament centraven el seu treball en identificar i cobrir les necessitats humanes i l’accés a recursos materials, amb independència del compliment dels drets humans, que podien aparèixer com un element més en els projectes. L’Enfocament de Drets Humans supera la satisfacció de necessitats dels enfocaments anteriors i defensa que l’objectiu del desenvolupament humà és la plena realització dels drets humans. Així doncs, perquè puguem parlar de comunitats desenvolupades, hem d’assegurar que s’estan exercint plenament els drets humans de tota la comunitat. Per fer-ho, defensem la necessitat d’enfocar el treball de les organitzacions cap a la defensa dels drets humans i la incidència política.

Els drets de les dones i persones LGBTI+ són Drets Humans

El titular sembla obvi, oi? Tanmateix, els drets humans es poden interpretar de moltes maneres i per això és imprescindible que els reinterpretem des d’una mirada interseccional, és a dir, incorporant la mirada de gènere, LGBTI+, decolonial… si volem dissenyar i executar projectes transformadors de veritat. És un repte gran, però nosaltres en hi llancem de cap! Ens hi acompanyeu?