hola@obliques.cat

8 requisits per una Política Exterior Feminista

En els últims anys, la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques de cooperació al desenvolupament ha cobrat un gran impuls. Actualment, s’està produint un debat terminològic entre qui defensen abandonar el terme “gènere” per considerar-lo mancat de càrrega política i opten pel terme “feminista”, i qui prefereixen repolititzar el primer argumentant que, per se, ja hauria d’emprar-se per a posar fi a les desigualtats de poder en clau de gènere interseccional.

Dins del primer grup, hi ha veus que consideren que la perspectiva feminista va un pas més enllà de l’enfocament de gènere. Això es deu al fet que busca actuar davant les relacions de poder en tots els eixos d’opressió i, alhora, incorpora enfocaments com l’economia feminista, l’ecofeminisme, l’economia de les cures o l’enfocament decolonial i antiracista. En aquest sentit, la perspectiva feminista s’associa a la defensa de les agendes feministes globals en diàleg amb altres enfocaments, situant al centre els moviments de base i col·lectius que les impulsen.

En paral·lel, diversos governs del món han començat a definir la seva política exterior en clau feminista. No obstant això, la realitat és que, en molts casos, simplement han introduït la perspectiva de gènere de forma transversal. En el context d’aquestes discussions, proposem 8 requisits imprescindibles per a que aquestes polítiques exteriors puguin denominar-se “feministes”:

1. Interseccionalitat

Situa al centre de la seva definició i actuació la fi de les relacions de poder injustes i la perspectiva interseccional com a eina per a l’anàlisi i la transformació social. És a dir, reconeix que les desigualtats de gènere s’interconnecten amb altres formes d’opressió com la discriminació racial, la desigualtat econòmica, la discapacitat o l’orientació sexual i prioritza la interseccionalitat en el disseny i implementació de polítiques públiques per a abordar les múltiples discriminacions que pateixen les persones. A més a més, promou la interseccionalitat com a principi transversal en totes les àrees de la política exterior, des de la cooperació al desenvolupament fins a les polítiques de pau i seguretat.

2. Canvis sistèmics

Persegueix canvis sistèmics i multidimensionals que abordin les arrels de les desigualtats i discriminacions. Per això treballa per a transformar les estructures socials, econòmiques i polítiques que perpetuen la injustícia i les desigualtats, i ho fa atenent els reptes globals, com l’emergència climàtica o l’auge de l’autoritarisme, i la seva interrelació amb l’aposta feminista interseccional.

3. Participació i apoderament

Inclou les veus i l’agència dels feminismes del sud global i dels col·lectius feministes, LGBTIQA+, antiracistes i d’altres moviments socials en la definició i implementació de la política exterior. Per a fer-ho, reconeix la diversitat de les experiències i visions feministes i garanteix la participació efectiva de totes les agents implicades, alhora que fortaleix les seves capacitats i autonomia per a que puguin defensar els seus drets i participar en la presa de decisions. Finalment, promou la construcció d’aliances estratègiques entre les diverses agents del moviment feminista global.

4. Agendes feministes

Promou el diàleg i incorpora les visions de les diverses agendes feministes com les dels feminismes decolonials, els ecofeminismes, l’economia feminista, l’economia de les cures i d’altres corrents feministes. Aquest diàleg serveix per enriquir la política exterior incorporant propostes i estratègies que ofereixen les diferentes agendes feministes. Això comporta reconèixer que no existeix una única definició de “feminisme” i que la seva construcció és un procés constant i obert basat en el respecte i la comprensió entre les diferentes corrents dels feminismes, amb especial atenció als del Sud Global.

5. Aplicabilitat

Evita que la política exterior feminista es limiti a un canvi de discurs i ofereix instruments i mecanismes concrets, clars i transparents per a la seva implementació. Per això desenvolupa indicadors i mecanismes de seguiment per a avaluar l’eficàcia i l’impacte de les polítiques implementades i reforça la capacitat institucional per a garantir la implementació efectiva de la política exterior feminista. Amb tot, assegura que la política exterior feminista tingui un impacte real en la vida de les dones, nenes, persones LGBTIQA+ i col·lectius vulnerabilitzats.

6. Transversalitat

Integra la perspectiva feminista interseccional en totes les fases del disseny, execució i avaluació de tota la política exterior, no només la de cooperació. Per això assegura que la perspectiva feminista interseccional impregni tots els instruments i àrees de la política exterior, des de la cooperació, la diplomàcia fins a la defensa.

7. Garantia dels drets humans

Assumeix l’obligació de les institucions públiques de defensar, respectar i garantir els drets humans de totes les persones sense excepció, amb especial atenció a dones, nenes, persones LGBTIQA+ i col·lectius vulnerabilitzats, a nivell local i global. Per això incorpora la perspectiva feminista interseccional en la defensa dels drets humans per a abordar les discriminacions interconnectades que pateixen diversos grups socials.

8. Coherència de polítiques

Promou la coherència de totes les polítiques públiques i assegura que la perspectiva feminista interseccional s’incorpora a totes les polítiques públiques, no només a la política exterior. Això vol dir que s’eviten contradiccions entre les polítiques nacionals i internacionals i que garanteix que totes les polítiques públiques siguin coherents amb els principis feministes.

Per assolir-ho, cal, com a mínim, complir amb tres requisists més. El primer seria la capacitació del personal de l’administració pública en perspectiva feminista interseccional per a que puguin aplicar-la en la seva tasca. El segon, la promoció de la participació de la societat civil en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques. I finalment, assegurar la disponibilitat de recursos econòmics i humans suficients per a la implementació efectiva de la política exterior feminista.